Pastoral Care Center

St. Alphosa Catholic Church, Bolligudem Mallapur, Bolligudem

Patron: St. Alphonsa

Forane: Budwel

Parish Vicar: Fr. Gibi Jose Nechimalil